ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ[1] 

 

 

Veri Sorumlusu:

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Hastane İktisadi İşletmesi

  Kızılcaşar Mahallesi 23 Nisan Caddesi 2705 Sokak No:20 İncek Gölbaşı/Ankara

 

Giriş

 

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Hastane İktisadi İşletmesi (“Lösev Hastane İktisadi İşletmesi”) olarak; kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat doğrultusunda, kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz ziyaretçilerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

      Ad

      Soyad

      T.C. Kimlik Numarası

      Doğum Tarihi

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

 

Kimlik Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz, Lösev Hastane İktisadi İşletmesi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

      Cep Telefonu Numarası

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

 

İletişim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İletişim bilgileriniz, Lösev Hastane İktisadi İşletmesi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

İletişim bilgileriniz;  bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

İşlem Güvenliği Bilgileri

İİşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

      Port Bilgisi

      IP Adresi Bilgileri

      İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Bilgileri

      Cihaz MAC Adresi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Yetkili Kişi Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İşlem Güvenliği Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İşlem güvenliği bilgileriniz, Lösev Hastane İktisadi İşletmesi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

      Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

      Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İşlem Güvenliği Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

İşlem güvenliği bilgileriniz; bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

İİşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

      Giriş-Çıkış Kayıtları Bilgileri

      Ziyaret Bilgileri

      CCTV Kayıtları

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Fiziksel mekan güvenliği bilgileri, Lösev Hastane İktisadi İşletmesi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri Toplanma Yöntemleri

Fiziksel mekan güvenliği bilgileri; basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

 

      Kişisel verileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi kapsamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlar’ına aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

 

      Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

 

      Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

 

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

      Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

      Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

      Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

      KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

      Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ve

      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

 İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

 

Kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu [2] aracılığıyla;

      Islak imzalı şekilde ve kimlik fotokopisi ile Kızılcaşar Mahallesi 23 Nisan Caddesi 2705 Sokak No:20 İncek Gölbaşı/Ankara adresine göndererek,

      Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Lösev Hastane İktisadi İşletmesi’ne bizzat başvurarak,

      Başvuru Sahibi’nce mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe veya dilerse “İlgili Kişi Başvuru Formu” doldurmak suretiyle [3] losev@losev.org.tr adresine e-posta göndererek,

Lösev Hastane İktisadi İşletmesi’ne iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

 

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

 


Ziyaretçi kabul ettiğiniz alanlara eklenmeli veya asılmalıdır.

İlgili kişi başvuru formunun yer alacağı URL veya Hyperlink girilmelidir.

KVKK ile ilgili talepleri karşılayacağınız adres belirtilmelidir.